Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Jaargang 1 – 15 februari 2021

Berichten van het bestuur van Stichting DKA verschijnen onregelmatig. Ze zijn voor allen die zich betrokken voelen en weten bij De Kleine Aarde.

Nieuwe College B&W steunt aanpak DKA-bestuur

In het zojuist uitgebrachte beleidsprogramma van het nieuwe College van B&W “Samen aan de slag” lezen wij met plezier dat wij als bestuur de kans krijgen een nieuwe impuls te geven aan De Kleine Aarde, gericht op sociale en groene duurzaamheid en op educatie.

Het DKA-bestuur streeft ernaar in april aanstaande het Plan van Aanpak gereed te hebben, inclusief de financiële paragraaf. Dit in wording zijnde plan wordt aangeboden aan het College van B&W. Wij werken eraan, dat de stichting onafhankelijk en zelfstandig kan gaan functioneren, zonder tussentijdse ingrepen door de lokale overheid.

Nieuw bestuur Stichting DKA
De leden van de vorig jaar gevormde initiatiefgroep DKA zijn per 1 januari 2021 formeel lid van het bestuur van Stichting DKA geworden. Conform gemaakte afspraken in het najaar van 2020 hebben de eerder in dit bestuur zittende leden zich teruggetrokken. Ook Frans Hoeks maakt vanaf heden geen deel meer uit van het nieuwe bestuur. Dit nieuwe bestuur bestaat uit: Anton van Aert (voorzitter), Theodoor van Leeuwen (secretaris/penningmeester), Ger van den Oetelaar (lid) en Onno Niessen (adviseur). Misschien - dat moet de praktijk nog uitwijzen - zoekt het bestuur op enige termijn alsnog een extra bestuurslid voor het penningmeesterschap.

Tijdelijk projectleider
Het bestuur heeft – in verband met de vele werkzaamheden die gemoeid zijn met het ontwikkelen van het ‘Plan van Aanpak’ aan Onno Niessen gevraagd de rol van tijdelijk projectleider te willen vervullen. Onno stemt hierin toe en werkt voor enkele maanden een paar dagen per week vanuit het bezoekerscentrum op De Kleine Aarde. Daar is Onno dus voor wie dat wil ook bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen.

Overleg en voorwaarden

Het bestuur is in overleg met enkele nieuwe belangstellende partijen. Drie belangrijke voorwaarden zijn verbonden aan partijen die op DKA willen functioneren: groene en sociale duurzaamheid, plus educatie. Onze voorwaarden passen natuurlijk ook bij het Legaat van Cooth, dat op het terrein van toepassing is. Belangrijk en reëel nieuw aandachtspunt is, dat de jaarlijks te voorziene kosten moeten worden opgebracht door op het terrein actieve partijen en huurders van beschikbare ruimtes.

Kosten
Aan de kostenkant treft het bestuur een aantal gebouwen (veldschuur, pompschuur en het bezoekerscentrum) waar sprake is van jarenlang achterstallig onderhoud. Het bestuur krijgt via een ingehuurd bedrijf een rapport over die zaken die direct gedaan moeten worden en heeft tevens gevraagd om een meerjaren onderhoudsplan, inclusief een kostenoverzicht. Behalve deze stevige kostenposten zijn er uiteraard kosten voor afval, water en energie. Die dienen te worden opgebracht door betrokken partijen. Projectkosten ziet het bestuur als een post apart. Die kosten hebben te maken met extra activiteiten die georganiseerd kunnen gaan worden. Projectkosten dienen te worden opgebracht door de activiteit zelf.

Financiële bronnen
Bij onze DKA-toekomst zijn vooralsnog de volgende financiële bronnen te onderscheiden: huurinkomsten van partijen die gebruikmaken van beschikbare ruimtes (horeca, kantoor- en vergaderruimtes, opslag en werkruimtes voor de voedseltuin, het voedselbos, de imkers, Reclassering Nederland). Natuurlijk kan een beroep worden gedaan op beschikbare subsidies en fondsen. Daarnaast ziet het bestuur mogelijkheden voor bedrijven en organisaties/instellingen om ‘Vriend van DKA’ te worden tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage en/of het leveren van nodige producten en diensten. Binnenkort start het DKA-bestuur de wervingsactie.

De stichting heeft geen winstoogmerk en beziet zaken op nuchtere basis. Het moet alles bij elkaar wel financieel realiseerbaar worden om de toekomst van DKA en die van alle hier actieve partijen te kunnen waarborgen. Lukt het bestuur het niet hiervoor een meerjarenperspectief te ontwikkelen, dan is dat niet alleen heel jammer, maar houdt het ook op. We zien daarom graag de inbreng van alle huidige en sommige nieuwe partijen, waarmee het bestuur aan de toekomst van DKA wil bouwen. Suggesties zijn van harte welkom.

Vertrokken
Twee op DKA actieve partijen hebben besloten elders onderdak te zoeken. Zij zullen zowel de kantoorruimte als de opslagruimte in de veldschuur verlaten. Urban Ponics (Laurens Trebes) is erin geslaagd elders een passend pand te vinden. Verderland (Katja Staring) heeft in Tilburg een ruimere locatie gevonden dan beschikbaar was op het DKA-terrein.

Quick Scan: analyse watersysteem
Om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van te natte en te droge omstandigheden op het DKA-terrein is op ons verzoek door Badus Bodem en Waterbedrijf afgelopen najaar een quick-scan gemaakt. Doel is extreme (grond)watersituaties te ‘dempen’, zodat in de winter en in het voorjaar geen wateroverlast optreedt. Daarnaast dient zoveel mogelijk water te worden ‘vastgehouden’ om vegetatie en gewassen door droge periodes in de zomerperiode te helpen. Zorg voor een goed werkend watersysteem is ook van groot belang voor de toekomst van de Voedseltuin. De aanbevelingen uit genoemd rapport worden meegenomen in het zogenaamde ‘groenoverleg’ tussen actieve partijen op ons terrein.

Bijen zijn van levensbelang
In de insectentuin hebben bijen, vlinders, zweefvliegen, lieveheersbeestjes, kevers en alle andere insecten voorrang. Ze zijn van levensbelang voor ons leven als mens. De imkers van DKA zorgen voor deze insectentuin met bijenhal. Daar zijn we ook geweldig blij mee. En het levert nog echte honing op ook. Er is een plan in ontwikkeling deze honing en ook andere producten die staan voor duurzaam en ecologisch leven te verkopen aan belangstellende particulieren.

Activiteiten Vereniging KAN
Vereniging Kleine Aarde Netwerk heeft dankbaar gebruik gemaakt van de dit jaar onverwachte stevige vorstperiode. Dankzij een flinke ijslaag konden vrijwilligers vanaf de vijver forse rietkragen opruimen. KAN zorgt voor een groot deel van het DKA-natuurterrein en ontwikkelt educatieve programma’s voor jongeren.

Winterse activiteiten van de Voedseltuin
De succesvolle voedseltuin (met jaarlijks een 50-tal verschillende actieve vrijwilligers) produceert verse groenten voor mensen die hulp hard nodig hebben. De wekelijkse productie wordt geschonken aan de Voedselbank, die er de eigen cliënten mee bedient. De inmiddels vier jaar durende samenwerking tussen ‘tuin en bank’ is heel goed te noemen.

Winterwerken

Het winterse plaatje hieronder toont de Voedseltuin in rust. Schijn bedriegt. De vrijwilligers van de Voedseltuin zijn volop bezig met het tuinklaar maken van de beide percelen en omrandingen voor het komende tuinseizoen. Hierbij stevig geholpen door cliënten van Reclassering Nederland. Zij hebben al tal van vogelhuisjes gemaakt en in de bomen opgehangen. Momenteel loopt de actie ‘Krap bij Kas’ met als doel 10.000 euro te verwerven voor de aankoop van een noodzakelijke ‘koude kas’.

Tiny house
Misschien kan van deze inmiddels al jarenlang alom bekendstaande bolwoning een ‘tiny house’ worden gemaakt? Een fikse opknapbeurt is dan wel vereist. Maar wie weet… het nieuwe gemeentebestuur heeft hier wel oren naar.

Belangrijke steun van Reclassering Nederland
Sinds enkele jaren is de landelijke organisatie van Reclassering Nederland actief op het DKA-terrein. Voornamelijk hulp biedend aan de werkzaamheden rond de Voedseltuin. Dagelijks komen een of meer busjes uit ’s-Hertogenbosch met groepen taakgestraften naar Boxtel. Het ondersteunende werk dat wordt verricht wordt zeer gewaardeerd. Het zijn de werkmeesters, die de groepen cliënten aansturen. Het is de bedoeling dat Reclassering Nederland ook actief gaat worden op de rest van ons terrein. Veel taakgestraften zien de toegevoegde waarde van hun werk en beleven dit werk als een vorm van iets terugdoen aan de samenleving, die zijzelf eerder tekortdeden.

Verbinding DKA met de wijk

Het DKA-bestuur heeft contacten gelegd met het bestuur van de Stichting Wijkberaad Munsel-Selissen. We zoeken samen naar mogelijkheden wijkactiviteiten uit te voeren op het DKA-terrein. In de decemberuitgave van de wijkkrant is hieraan ook aandacht besteed.