Wie zijn we
Wat doen we
Aanbod
Nieuws

Wie zijn we

Het nieuwe bestuur van Stichting De Kleine Aarde (per 1-1-2021) werkt aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de komende tien jaren. Het nieuwe plan zal de komende maanden concrete vormen krijgen en worden aangeboden van het gemeentebestuur. De gemeente Boxtel is eigenaar van het ongeveer 3 hectare grote terrein en gebouwen. Het bestuur van de Stichting DKA bestaat uit Anton van Aert (voorzitter), Theodoor van Leeuwen (secretaris/penningmeester), Ger van de Oetelaar en Onno Niessen. Voor de komende maanden is Onno Niessen tevens tijdelijk projectleider.

Financiën

Het in ontwikkeling zijnde plan van aanpak zal alleen succesvol kunnen zijn als kosten en baten in evenwicht komen. De stichting is niet gericht op het realiseren van 'winst in geld'. Maar terrein en gebouwen hebben natuurlijk regelmatig onderhoud nodig en er zijn ook kosten voor verzekeringen, water en energie. Het bestuur gaat met het eigen concept-rapport in handen in overleg met tal van organisaties en partijen om aansluitingen en samenwerkingen te zoeken. Vooral met hen, die passen bij de gestelde doelen van duurzaamheid en educatie. Ook zal over enkele maanden met de gemeente Boxtel overlegd worden om samen te kunnen beoordelen of gestelde doelen, werkwijzen en samenwerkingen tot een duurzaam succes kunnen leiden. De verwachting is dat in de loop van dit jaar definitieve besluiten kunnen worden genomen.

Op weg naar een duurzame samenleving

Op het terrein zijn enkele partijen al enkele jaren heel actief en succesvol: de voedseltuin voor Boxtel en omstreken, Kleine Aarde Netwerk en de imkerij. Zij worden - waar mogelijk en gewenst - ondersteund door de Stichting De Kleine Aarde. Het doel is het oorspronkelijke ecologische gedachtengoed van DKA aanvullen met een sociaal menselijke dimensie en dit geheel een perspectiefrijke doorstart geven. Educatie is hierbij een belangrijk extra aandachtspunt. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden tot een volwaardig maatschappelijk functioneren in Boxtel en omgeving, de wereld biodiverser achterlaten voor de kindskinderen zijn gezamenlijke verantwoordelijkheden van overheden en maatschappelijke partners.

Terugblik

In 2009 kwam na een jarenlange worsteling tot overleven een einde aan wat onder leiding van Sietze Leeflang en zijn vrouw Anke de Jong in 1072 is begonnen: De Kleine Aarde als centrum voor pionieren op het gebeid van verantwoord omgaan met Moeder Aarde. Basis van dat initiatief lag bij het rapport van de 'Club van Rome'. Begin 2016 heeft een groep bedrijven en instellingen een plan gemaakt om nieuw leven te blazen in De Kleine Aarde. Om opnieuw een voorbeeldlocatie te worden voor de circulaire economie en samenleving. Waar met bedrijven, studenten, vrijwilligers en bewoners aan werken. Waar je kan pionieren. Een plek waar je geïnspireerd wordt. Deze zoektocht van 't Collectief van bedrijven en (onderwijs)organisaties heeft zeker resultaten opgeleverd, waarover verschillende meningen zijn gegroeid. Uiteindelijk heeft heet bestuur van deze groep besloten ruimte te bieden aan een nieuw bestuur van de Stichting DKA.

Uitgangspunten

De hieronder opgesomde uitgangspunten zijn het concept van het vernieuwde bestuur van Stichting DKA. Hierover is komende maanden overleg met actieve partijeen en met mogelijk extra actieven op het terrein.

1. inzetten van DKA als spil van duurzame initiatieven uit de regio, waarbij het vooral gaat om de aspecten: landschap, biodiversiteit, voedsel en sociale betrokkenheid.

2. elk duurzaamheidsproject binnen DKA levert aantoonbare duurzame prestaties en draagt (vanuit wederkerigheid) in praktische zin bij aan de duurzame prestaties van anderen op DKA.

3. elke partij streeft naar samenwerking met andere DKA-partijen om te komen tot het realiseren van (extra) duurzame prestaties. Het gezamenlijk is bovenschikkend aan het individuele project.

4. inzet van gekwalificeerde, zeer ervaren begeleiders (vrijwilligers) op alle duurzaamheidsaspecten

5. continuïteit van arbeid: het jaar rond kunnen werken op dit unieke terrein middenin onze woongemeenschap c.q. nieuwe kansen bieden aan mensen uit de regio, met afstand tot de arbeidsmarkt waarbij ze actief ingezet worden om duurzaamheidsprojecten te realiseren, waarbij elk deelproject een bijdrage probeert te leveren.

6. ondersteuning van dit werk door sterke (professionele) partijen, die gemotiveerd met elkaar samenwerken en dat eerder in de praktijk hebben laten zien

7. daadwerkelijk realiseren van duurzaamheidsprojecten op het gebied van: landschap, biodiversiteit, voedsel en sociale betrokkenheid.

8. ontwikkeling en onderhoud van een beheersplan voor het totale terrein en gebouwen is één van die duurzaamheidsprojecten.

Als genoemde overleggen leiden tot wijzigen/aanpassingen, dan worden die uiteraard hier op de website ook getoond.

Geschiedenis van De Kleine Aarde

Pionieren is altijd de kern geweest van De Kleine Aarde. Al vanaf de start trekt het initiatief wereldwijd bekijks en geldt het als voorbeeld voor een circulaire samenleving. In de Boxtelse Canon is een mooie geschiedenis opgeschreven door Jan Juffermans. Ook zijn alle uitgebrachte tijdschriften (kwartaalbladen) op deze website terug te vinden.

Na een sluiting in 2011 – sponsoren trokken zich terug en de financiën stonden er slecht voor – heeft De Kleine Aarde een herstart gemaakt in 2016. Vanaf 2021 is hieraan een extra dimensie toegevoegd en werkt het vernieuwde stichtingsbestuur aan een perspectiefrijke toekomst van De Kleine Aarde.

Televisieprogramma Andere Tijden heeft de geschiedenis van De Kleine Aarde mooi in beeld gebracht.